33 B14 A00 E6 AC 4 A37 A892 DCF741 CE5 CBB

For English, read below.

Van Moer Logistics beantwoordt noodkreet van 612 gezinnen uit Groot Grimbergen dankzij routeaanpassing vrachtwagens.

De inwoners van Groot Grimbergen ondervonden sinds eind vorig jaar overlast van het doorgaand vrachtverkeer in hun buurt, tot inwoner Geert Roelants een persoonlijke e-mail schreef naar Jo Van Moer, eigenaar en CEO van het gelijknamige logistiek bedrijf. Het bedrijf trad samen met de bewoners onmiddellijk in gesprek met zijn partners om een routeaanpassing door te voeren waarmee de overlast op korte termijn sterk werd gereduceerd.

--

Sinds eind vorig jaar merkten de buurtbewoners een sterke toename op van het vrachtverkeer in hun straten waarbij het doorgaand verkeer voor overlast zorgde zoals aardtrillingen, hoge geluidsgolven en gevaarlijke verkeerssituaties.

612 gezinnen ondertekenden een petitie met een uitdrukkelijke vraag naar trager en veiliger goederentransport in Groot Grimbergen. Enkele buurtbewoners namen ook contact op met het lokale bestuur om het probleem aan te kaarten, maar die gesprekken liepen helaas op niets uit.

Eind september besloot inwoner Geert Roelants om de zaken over een andere boeg te gooien. Dankzij verschillende tellingen van buurtbewoners was gekend dat een groot aantal van de vrachtwagens afkomstig waren van de logistieke dienstverlener Van Moer Logistics, waarbij Roelants vervolgens een persoonlijke e-mail richtte naar Jo Van Moer, eigenaar en CEO van het bedrijf.

Geert Roelants: “Op een avond nam ik uitgebreid de tijd om de situatie toe te lichten in een e-mail aan de eigenaar, niet wetende of de e-mail gelezen zou worden en of ik er enige reactie op mocht verwachten. Tot mijn verbazing werd ik enkele dagen later opgebeld door iemand uit het management team van Van Moer Logistics.”

Jo Van Moer: “De situatie was ons helaas onbekend en we hebben geen seconde getwijfeld om in gesprek te treden met de buurtbewoners. In samenspraak met hen hebben we het probleem op tafel gelegd bij onze lokale afdeling en onze partner in Grimbergen wiens distributiecentrum we bevoorraden. We vinden het namelijk van groot belang om een goede relatie op te bouwen en te behouden met al onze stakeholders. Voor ons is dat ook een element van duurzaam ondernemen.”

Samen met de buurtbewoners en de uitbater van het distributiecentrum onderzocht het logistiek bedrijf de opties om de overlast te reduceren, waarbij men een alternatieve route voor de vrachtwagens uitstippelde. Sinds oktober volgen de vrachtwagens van Van Moer Logistics dan ook de nieuwe route om de containers van en naar het distributiecentrum te transporteren. Om Cargovil ter bereiken neemt het vrachtverkeer voortaan de A12 richting Brussel via de Brusselse ring, waarna men vervolgens op de E19 richting Antwerpen de afrit Brucargo neemt en zo via de Woluwelaan in Cargovil aankomt.

De inwoners zijn opgelucht dat er dankzij de open gesprekken tussen de buurt en de plaatselijke industrie een oplossing uit de bus gekomen is die op korte termijn uitgevoerd werd.

“Het is weer aangenamer wonen, ontspannen én slapen in onze straten.”, aldus Geert Roelants. “We zijn onder de indruk van de opbouwende feedback, het initiatief en het aanpassingsvermogen op korte termijn van Van Moer Logistics. We willen hen dan ook oprecht bedanken voor de inspanningen en hopen dat ook de andere transporteurs dit voorbeeld zullen volgen.”


Van Moer Logistics answers cry of distress of 612 families from Groot Grimbergen thanks to route adjustment of trucks.

The residents of Groot Grimbergen had been experiencing inconvenience from through freight traffic in their neighbourhood since the end of last year, until resident Geert Roelants wrote a personal e-mail to Jo Van Moer, owner and CEO of the eponymous logistics company. The company immediately entered into discussions with its partners, together with the residents, to implement a route adjustment that would significantly reduce the nuisance in the short term.


--

Since the end of last year, local residents have noticed a sharp increase in freight traffic in their streets, with through traffic causing nuisance such as earth tremors, high noise levels and dangerous traffic situations.

612 families signed a petition with an explicit demand for slower and safer freight transport in Groot Grimbergen. Some local residents also contacted the local government to raise the problem, but unfortunately those discussions came to nothing.

At the end of September, resident Geert Roelants decided to take a different approach. Thanks to several counts by local residents, it was known that a large number of the trucks came from the logistics service provider Van Moer Logistics, and Roelants subsequently sent a personal e-mail to Jo Van Moer, owner and CEO of the company.

Geert Roelants: "One evening, I took the time to explain the situation in an e-mail to the owner, not knowing whether the e-mail would be read or whether I could expect any reaction. To my surprise, a few days later I was called by someone from the management team of Van Moer Logistics."

Jo Van Moer: "The situation was unfortunately unknown to us and we did not hesitate for a second to enter into a dialogue with the local residents. In consultation with them we have put the problem on the table with our local department and our partner in Grimbergen whose distribution centre we supply. We believe it is very important to build and maintain a good relationship with all our stakeholders. For us, that is also an element of sustainable enterprise."

Together with local residents and the manager of the distribution centre, the logistics company investigated the options for reducing the nuisance, and an alternative route for the lorries was mapped out. Since October, the trucks of Van Moer Logistics follow the new route to transport the containers to and from the distribution centre. To reach Cargovil, lorries now take the A12 in the direction of Brussels via the Brussels ring road, after which they take the exit Brucargo on the E19 in the direction of Antwerp and arrive at Cargovil via the Woluwelaan.

The inhabitants are relieved that, thanks to open discussions between the neighbourhood and the local industry, a solution has been found that can be implemented in the short term.

"It is once again more pleasant to live, relax and sleep in our streets," says Geert Roelants. "We are impressed by the constructive feedback, the initiative and the adaptability at short notice of Van Moer Logistics. We would therefore like to thank them sincerely for their efforts and hope that other transporters will follow suit."