Terms & conditions Van Moer Logistics-zomeractie

Algemeen

1.1 Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de kerstactie (hierna: de “Actie”) die Van Moer Logistics gevestigd aan de Keetberglaan, Haven 1054, 2070 Zwijndrecht organiseert.

1.2 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3 Van Moer Logistics behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

Inhoud Actie

2.1 Naar aanleiding van onze aanwezigheid op het Passion4Trucks-evenement dag ontvangt u van ons een postkaart met QR-code. Door deze code te scannen, kan u op onze website www.vanmoer.com/summercontest een formulier invullen en verzenden. U geeft daarmee ook uw e-mailadres op zodat wij u kunnen bereiken indien u iets gewonnen heeft.

2.2 De Actie loopt van zaterdag 25 juni 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 (hierna: de “Actieperiode”). De winnaar(s) zal (zullen) donderdag 30 juni bekendgemaakt worden in een livestream op de Facebookpagina https://www.facebook.com/vanmoerlogistics

2.3 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

3.1 Er zijn verschillende prijzen te winnen:

  • 1 x Een reischeque t.w.v. €500
  • 2 x Een overnachting inclusief ontbijt voor 2 personen bij Hotel Reynaert
  • 5 x Een prachtig Van Moer Logistics strandlaken

De winnaars worden donderdag 30 juni december bekend gemaakt.

3.2 Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs, kan Van Moer Logistics de winnaars verplichten om de postkaart met QR-code ter beschikking te stellen.

3.3 De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten.

Deelname en deelnemers

4.1 Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2 Van Moer Logistics heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3 Van Moer Logisitics kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer of e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4 Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5 Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Van Moer Logistics worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op www.vanmoer.com

Gegevens

5.1 De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en e-mailadres ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2 Van Moer Logistics gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Van Moer Logistics plaatsvinden.

5.3 Van Moer Logistics verwerkt de persoonsgegevens om nieuwsbrieven en mailings te verzenden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1 Van Moer Logistics heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Van Moer Logistics daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Van Moer Logistics rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2 Van Moer Logistics garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Van Moer Logistics aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten

7.1 Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Van Moer Logistics georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Van Moer Logistics kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar info@vanmoer.com onder vermelding van ‘klacht Kras & Win Actie/Kerstactie’.

Aansprakelijkheid

8.1 Van Moer Logistics is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Van Moer Logistics niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Van Moer Logistics in het leven roepen. Van Moer Logistics is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Van Moer Logistics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht

9.1 Van Moer Logistics behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Van Moer Logistics zelf.

Toepasselijk recht

10.1 Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Terms & conditions of Van Moer Logistics Summer Contest

General

1.1 These General Terms and Conditions for Play apply to the Summer Contest (hereinafter referred to as: the “Contest”) organised by Van Moer Logistics, with its registered office at Keetberglaan, Haven 1054, 2070 Zwijndrecht.

1.2 Participation in the Contest entails acceptance of these Terms and Conditions for Play.

1.3 Van Moer Logistics reserves the right to suspend, terminate or amend the Contest at any time, as well as the right not to distribute the prizes, without any entitlement to compensation for damages on the part of the participants.

1.4 The Code of Conduct for Promotional Games of Chance 2014 applies to this Contest.

Content of the Contest

2.1 During our presence at the Passion4Trucks event, you will receive a postcard with QR code from us. By scanning this code, you can fill out and send a form on our website www.vanmoer.com/summercontest. Provide your email address as well so that we can contact you if you win a prize.

2.2 The Contest will run from Saturday 25 June 2022 until 29 June 2022 (hereinafter referred to as the “Contest Period”). The winner(s) will be announced on Thursday 30 December during a livestream on our Facebook page: https://www.facebook.com/vanmoerlogistics

2.3 It will not be possible to enter into correspondence regarding the results of the contest.

Prizes

3.1 A variety of prizes are available

  • 1 x A travel voucher worth €500
  • 2 x An overnight stay including breakfast for 2 persons at Hotel Reynaert
  • 5 x A Van Moer Logistics beach towel

The winners will be announced on Thursday 30 June.

3.2 In order to qualify for their prizes, the winners may be required by Van Moer Logistics to provide the post card with the QR code.

3.3 The prizes are non-transferable and cannot be exchanged for different prizes or for cash.

Participants and participation

4.1 Participation is open to any natural person aged over 18 and resident in Europe. No costs are associated with participation in this contest.

4.2 Van Moer Logistics shall be entitled to exclude a participant from a Contest if it appears that the participant has provided inaccurate, incomplete or misleading information or has committed or attempted to commit fraud in some other way.

4.3 Under no circumstances can Van Moer Logistics be held responsible for the provision by a participant of an incorrect telephone number or email address, resulting in the participant’s address being incorrect or unknown, or for defects in the network, hardware or software resulting in limited or delayed provision of information by the participant, or the loss of such data.

4.4 No gaming tax applies to this Contest.

4.5 By taking part in this Contest, each prize-winner declares that they are prepared to cooperate with any promotional activities associated with the Contest, including the prize ceremony. Any photographs taken by Van Moer Logistics may be used for publicity purposes. The prize-winners also declare that they agree to the publication of a report or editorial article, including photographs, on www.vanmoer.com.

Information

5.1 Participants agree to the provision of their name and email address for the purposes of delivery of the order.

5.2 Van Moer Logistics will handle data with the greatest care and in compliance with the legislation relating to the protection of personal data. The processing of such information will take place in accordance with the Van Moer Logistics Privacy Statement.

5.3 Van Moer Logistics will process the personal data in order to send out newsletters and mail shots.

Amendments to the Terms and Conditions, and technical facilities

6.1 Van Moer Logistics shall be entitled to amend these Terms and Conditions at any time during the Contest, without prior notice, and also to suspend or amend the Contest without providing reasons, without entailing any liability on the part of Van Moer Logistics to compensate participants for any damages. In the event of amendment of these Terms and Conditions Van Moer Logistics will take account of the reasonable interests of the participants.

6.2 Van Moer Logistics do not guarantee the undisturbed and uninterrupted operation of their website(s) or of any services they may use or provide. Despite the care devoted to the management of the website by Van Moer Logistics, it is possible that the information may be incomplete or inaccurate. Participants themselves are responsible for adequate facilities (such as telecommunications facilities) to allow participation in the Contest.

Complaints

7.1 In the event that a participant has a complaint relating to the Contest organised by Van Moer Logistics, they may notify Van Moer Logistics of this within 5 working days after the complaint arises or could reasonably have been identified, by sending an email to info@vanmoer.com with the subject line “Complaint re. Christmas Scratch Card Contest”.

Liability

8.1 Van Moer Logistics shall not be liable for any damages of whatever nature arising from of or associated with the Contest or participation in it. Printing, spelling or typographic errors may not be used in argument against Van Moer Logistics and cannot under any circumstances give rise to any obligation on the part of Van Moer Logistics. Van Moer Logistics shall not be liable for any damages of whatever nature associated with the use of the website or other technical facilities. Van Moer Logistics shall not be responsible or liable for costs incurred by a participant in connection with participation in the Contest.

Force majeure

9.1 Van Moer Logistics reserves the right not to distribute one or more prizes in the event of force majeure. Force majeure shall in any event be taken to include the bankruptcy of the supplier of or sponsor for a prize or any application for cessation of payments by such a supplier and/or sponsor, or by Van Moer Logistics itself.

Applicable law

10.1 These Terms and Conditions and the Contest are subject to the Law of the Netherlands.

Conditions de l'action d'été de Van Moer Logistics

Généralités

1.1 Les présentes conditions générales de jeu s'appliquent à l'action d'été (ci-après « Action ») organisée par Van Moer Logistics, basée à Keetberglaan, Haven 1054, 2070 Zwijndrecht.

1.2 La participation à l'Action implique l'acceptation des présentes conditions de jeu.

1.3 Van Moer Logistics se réserve à tout moment le droit de suspendre, de terminer ou de modifier l'Action, et de ne pas attribuer les prix, sans aucune possibilité d'indemnisation des participants.

1.4 Le Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (Code de conduite des jeux de hasard promotionnels 2014) s'applique à la présente Action.

Contenu de l'Action

2.1 Lors de notre présence à l'événement Passion4Trucks, vous recevrez de notre part une carte postale avec code QR. En scannant ce code, vous pouvez remplir et soumettre un formulaire sur notre site www.vanmoer.com/summercontest.
Vous devez également indiquer votre adresse électronique afin que nous puissions vous contacter si vous faites partie des gagnants.

2.2 L'Action court du jeudi 25 juin 2022 au mercredi 29 juin 2022 inclus (ci-après : « Période de l'Action »). Le(s) gagnant(s) seront annoncés le jeudi 30 juin dans un livestream sur la page Facebook https://www.facebook.com/vanmoerlogistics

2.3 Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des résultats de l'Action.

Prix

3.1 Plusieurs prix sont mis en jeu.

  • 1 x chèque voyage d'une valeur de 500€
  • 2 x Une nuitée avec petit déjeuner pour 2 personnes à l'Hôtel Reynaert
  • 5 x Une belle serviette de plage Van Moer Logistics

Les noms des gagnants seront publiés le jeudi 30 juin.

3.2 Pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un prix, les gagnants doivent pouvoir présenter leur billet à gratter gagnant, muni du code unique, à Van Moer Logistics. Le code doit être parfaitement lisible.

3.3 Les prix sont personnels et ne peuvent pas être échangés contre un autre prix ou de l'argent.

Participation et participants

4.1 La participation est ouverte à toute personne physique de plus de 18 ans résidant en Europe. Aucun frais n'est lié à la participation à l'Action.

4.2 Van Moer Logistics a le droit d'exclure un participant d'une Action s'il s'avère que ce participant a communiqué des données incorrectes, incomplètes ou trompeuses ou a commis ou tenté de commettre toute autre fraude.

4.3 Van Moer Logistics ne peut en aucun cas être tenue responsable de la communication par le participant d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique erronés, qui rend l'adresse du participant incorrecte ou inconnue, ni des perturbations du réseau, du matériel informatique ou des logiciels donnant lieu à une transmission limitée ou lente des données par le participant, ni de la perte de telles données.

4.4 Cette Action n'est soumise à aucune taxe sur les jeux de hasard.

4.5 Par sa participation, tout gagnant déclare être prêt à collaborer à d'éventuelles activités promotionnelles en lien avec l'Action, telles que la remise du prix. Les photos éventuelles peuvent être utilisées par Van Moer Logistics à des fins publicitaires. En outre, les gagnants acceptent la publication éventuelle d'un compte-rendu/article rédactionnel, y compris des photos, sur www.vanmoer.com.

Données

5.1 Les participants acceptent de communiquer leur nom et leur adresse électronique afin de recevoir leur prix.

5.2 Van Moer Logistics traitera les données avec le plus grand soin et dans le respect de la loi et de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. Ces données seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité de Van Moer Logistics.

5.3 Van Moer Logistics traite les données à caractère personnel pour envoyer les lettres d'information et les mailings.

Modification des conditions de jeu et de l'infrastructure technique

6.1 Van Moer Logistics a le droit de modifier à tout moment pendant l'Action les présentes conditions sans préavis et de suspendre ou de modifier l'Action sans indiquer de motif et sans être tenu à une quelconque indemnisation (de quelque dommage que ce soit) envers les participants. En cas de modification des présentes conditions, Van Moer Logistics tiendra compte des intérêts raisonnables des participants.

6.2 Van Moer Logistics ne garantit pas le fonctionnement sans perturbation ni interruption de son (ses) site(s) Internet ni des services fournis ou utilisés par Van Moer Logistics. Malgré le plus grand soin apporté par Van Moer Logistics à la gestion du site Internet, il est possible que les informations soient incomplètes ou erronées. Le participant est personnellement responsable de l'infrastructure adéquate (infrastructure de télécommunication, par exemple) lui permettant de participer à l'Action.

Plaintes

7.1 Si un participant souhaite formuler une plainte ou une objection concernant l'Action organisée par Van Moer Logistics, il peut la notifier à Van Moer Logistics, dans un délai de 5 jours ouvrables après que la plainte a été déposée ou a pu être raisonnablement constatée, par le biais d'un courriel envoyé à info@vanmoer.com, avec comme objet « plainte Action Grattez et Gagnez/Action de Noël ».

Responsabilité

8.1 Van Moer Logistics décline toute responsabilité quant à tout dommage, de quelque nature que ce soit, découlant de (la participation à) l'Action ou en relation avec celle-ci. Les erreurs d'impression, d'orthographe, de typographie ou similaires ne peuvent être invoquées à l'encontre de Van Moer Logistics et ne peuvent en aucun cas faire naître une obligation dans le chef de Van Moer Logistics. Van Moer Logistics décline toute responsabilité quant à tout dommage, de quelque nature que ce soit, en relation avec l'utilisation du site Internet ou d'autres facilités techniques. Van Moer Logistics décline toute responsabilité quant aux coûts exposés par le participant dans le cadre de sa participation à l'Action.

Force majeure

9.1 Van Moer Logistics se réserve le droit de ne pas procéder à l'attribution d'un ou de plusieurs prix en cas de force majeure. Par « force majeure », il convient dans tous les cas d'entendre la déclaration de faillite du fournisseur et/ou du sponsor d'un prix ou la demande de cessation de paiement par ce fournisseur et/ou sponsor ou par Van Moer Logistics.

Droit applicable

10.1 Les présentes conditions de jeu et l'Action sont régies par le droit néerlandais.